Alt om DBF

Hvem er Dansk Betonforening?

Dansk Betonforening (DBF) er et fagteknisk selskab under IDA Ingeniørforeningen i Danmark, som har til formål at øge og sprede kendskabet til betons egenskaber, fremstilling og anvendelse.

På grund af de mange personlige medlemmers meget forskellige ansættelser i alle dele af branchen og den store bredde i firmamedlemmernes branchetilhørsforhold, er DBF det sted, hvor alle, der har interesse i beton, kan mødes, få ny information og diskutere fordomsfrit.

DBF bestyrelse består af blandede aktører fra den samlede betonbranche, og forsøger derfor at repræsentere både producenter, entreprenører, rådgivere og bygherre, såvel som uddannelsesinstitutioner.

Dansk Betonforening blev etableret i 1947 med navnet Dansk Ingeniørforenings Arbejdsgruppe for Beton og Jernbeton. Initiativtagerne til foreningen var civilingeniør Niels Munk Plum og civilingeniør Søren Rasmussen.

Formålet var at virke for undersøgelse og klarlæggelse af teoretiske og praktiske beton- og jernbetonproblemer - samt at arbejde for udbredelsen af kendskabet til materialernes egenskaber, rette fremstilling og anvendelse.

I de første år havde foreningen cirka 300 medlemmer, som alle var civilingeniører. I 1956 blev Dansk Betonforening et anerkendt fagteknisk selskab i Dansk Ingeniørforening, hvorfor andre end civilingeniører kunne blive medlem. Samtidigt blev navnet ændret til det nuværende Dansk Betonforening.

I 70'erne voksede medlemstallet fra de forholdsvist stabile 350 til cirka 1.000 medlemmer, som det er i dag, fordi Dansk Ingeniørforening gav alle sine medlemmer ret til medlemskab af to faglige selskaber.

Lige fra 1948 er der således hvert år blevet afholdt adskillige medlemsmøder om aktuelle betonemner. Bestyrelsen stod for møderne indtil der i 1963 blev nedsat et foredragsudvalg.

I 50'erne var emnerne grundlæggende betonviden som betonblanketter, vibrering, ensartethed, proportionering og terminologi. Senere fulgte hærdeteknologi, armeringsteknik og tolerancer, før fokus i 70'erne blev rettet mod betonskader, holdbarhed og alkalikiselproblematikken.

Siden har møderne glidende fået en bredere profil, hvor 'hård' betonviden om fx standarder, brandforhold og betonteknologi suppleres med møder om spektakulære bygge- og anlægsprojekter, arkitektur og samfundets behov for bæredygtige løsninger.

I 1949 forsøgte DBF at etablere et kursusudvalg. Det første kursus blev afholdt i marts 1950 med 150 ingeniører på skolebænken i ikke mindre end 14 dage! Markedet for kurserne blev tilsyneladende hurtigt mættet, for efter 1952 blev aktiviteten stillet i bero indtil 1958, hvor DBF stod bag det første betonkursus for arbejdsledere. Dette kursus blev afholdt for sidste gang i 1968.

DBF har til formål at dyrke det gode netværk, som er en af de ting der kendetegner den danske betonbranche. Dette opnås blandt andet ved etablering af forskellige arrangementer, som samtidigt tjener vores fokuspunkt om at videreformidle betonrelateret viden.

Siden 1962 har DBF hvert år afholdt det succesfulde arrangement Dansk Betondag, som i dag har over 200 deltagere og strækker sig over to dage. Som en del af konceptet flytter arrangementet hvert år rundt til en ny lokation i Danmark. Dag et afholdes forskellige oplæg om interessante projekter, vidensdeling eller ny forskning. Om aftenen arrangeres en middag i festligt lag med musik og underholdning. På andendagen drager deltagerne ud på årets ekskursion til en spændende byggeplads eller et bygningsværk.

Til Dansk Betondag er Betonprisen blev uddelt hvert andet år siden den første gang ved DBF's 25 års jubilæum i 1972 på baggrund af en donation på 25.000 kr. fra Knud Højgaards Fond. Prisen gik til arkitekterne Knud Friis og Elmar Moltke Nielsen samt dr.techn. Mogens Peter Nielsen. Siden er beløbet vokset til 50.000 kr. Hvert år uddeles også DBF studielegat på 5.000 kr til to studerende med interesse for betonbranchen.

Der er også kommet temadage til - som f.eks. Betonreparationdag, som siden 2006 er blevet afholdt hvert år på lige fod med arrangementet Dansk Betondag. Til dette arrangement er den faglige viden i højsædet, hvor der lægges fokus på praksis og ny viden for reparationsmetoder.

Udover vores to årlige arrangementer, så arrangerer DBFs underudvalg Idé- og Foredragsudvalget (IFU) i løbet af året forskellige faglige arrangementer og ekskursioner rundt om i landet.

En af fokusområderne i DBF er formidling af viden. Dansk Betonforening har siden etableringen i 1949 udgivet en række publikationer om beton og relaterede emner. Her kan nævnes 'Godt Betonarbejde' af Erik V. Meyer, 'Betontekniske fagudtryk' af Edouard Suenson og rejsevejledningen rundt i Danmark 'Beton til kunst og nytte'.

I 2008 tog DBF de første skridt til Betonhåndbogen, der en gratis online fagbog på dansk, som er gratis at anvende for alle. Betonhåndbogen kan anvendes som lærebog for studerende, og som opslagsbog for færdiguddannede. Kapitlerne er skrevet af eksperter på de enkelte områder og der kommer løbende nye kapitler til.

I sommeren 1984 gik DBF sammen med Dansk Beton Industriforening, Dansk Fabriksbetonforening og Betonelement-Foreningen om bladet 'Dansk Beton', som derved fik rødder helt tilbage til bladet 'Cementindustrien' fra 1909, der sandsynligvis er verdens ældste betonblad. DBF's tidsskrifter havde i begyndelsen en meget faglig profil med vægt på betonteknologi. I 2007 fusionerede DBF's tre samarbejdspartnere i Dansk Beton, hvorfor bladet skiftede navn til Magasinet Beton, som nu i dag findes i en online version.

Samarbejdet med betonforeninger i de øvrige nordiske lande har betydet meget for DBF. Nordisk Betonforbund blev stiftet som et samarbejdsorgan mellem betonforeningerne i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island i 1954. Fra 1957-83 var DBF med til at udgive det fællesnordiske tidsskrift 'Nordisk Beton'. I 1982 var DBF med til at etablere Nordic Concrete Research, som er et videnskabeligt tidsskrift med forskningsartikler, og Nordisk Betonforbunds Forskningskomité (NBFK).

DBF udgør den nationale gruppe i det internationale betonforbund fédération internationale du béton (fib), som blev dannet i 1998 ved sammenlægning af Fédération Internationale de la Précontrainte (FIP) og Comité Euro-International du Béton (CEB). DBF udpeger to delegerede til fibs generalforsamling, hvoraf den ene er medlem af fibs bestyrelse/styregruppe (Technical Council), og DBF medlemmer deltager i adskillige af fibs kommissioner og arbejdsgrupper, samt i redaktionsudvalget for kvartalstidsskriftet Structural Concrete. I forbindelse med fibs årlige generalforsamling afholdes et symposium, og derudover arrangerer fib konferencer, seminarer, kurser og workshops. Hvert andet år afholdes et PhD symposium, hvor de studerendes projekter forelægges og diskuteres, og i 2010 fandt dette sted på DTU i Lyngby.